LASERSKÄRARE

De laserskärarna vi har i Malmö Makerspace är baserade på koldioxidlaser dvs en infraröd värmestråle som förbränner materialet när den skär. Själva snittet blir således en väldigt tunn (ca 0,2mm) bränd skåra i materialet. Lasern kan även gravera material genom att bränna bort material på ytan genom att passera fram och tillbaka över ytan som ska graveras. Själva gravyren framträder då som en fördjupning i materialet.

Filerna som laserskäraren kan hantera måste vara i vektorformat. Tänk på att eventuell text måste vektoriseras och att radera alla stödlinjer och lösa ankarpunkter. Vi rekommenderar att ni använder Adobe Illustrator för att rita filerna men även andra program som InkScape eller AutoCad fungerar bra. Kom dock ihåg att ha med er dator så att ni kan spara om eller ändra i filen om det krävs.
Filformaten som stöds är ai, dxf och i viss utsträckning eps.

Materialen som kan skäras och graveras är begränsade till brännbara material så som mdf, trä, läder, tyg och vissa typer av plaster.
När det kommer till plaster är det väldigt viktigt att ni vet vad det är för material ni använder då vissa material utvecklar EXTREMT giftiga gaser när det förbränns. Är ni osäkra fråga alltid i butiken innan ni köper något material och kolla med oss om det går att skära.


Några exempel på material som bildar giftiga gaser är:
PVC
Polycarbonat
ABS
HDPE
Glasfiber
Kolfiber.
m fl.

LASER CUTTER 

The laser cutter we have at Malmö Makerspace are based on carbon dioxide lasers ie an infrared heat beam that incinerates the material as it is cut. The actual cut becomes a very thin (about 0.2mm) burned score in the material. The laser can also engrave materials by burning material on the surface by passing back and forth over the surface to be engraved. The engraving itself appears as a deepening in the material.

The files that the laser cutter can handle must be in vector format. Keep in mind that any text has to be vectorized and to delete all guides and loose anchor points. We recommend that you use Adobe Illustrator to draw the files, but also other programs like InkScape or AutoCad work well. However, remember to bring your computer so that you can save or change the file if required.
The supported file formats are ai, dxf and, to a certain extent, eps.

The materials that can be cut and engraved are limited to combustible materials such as MDF, wood, leather, fabric and certain types of plastics.
When it comes to plastics it is very important that you know what kind of material it is as some materials develop EXTREMELY toxic gases when burned. Are you unsure always ask in the store before purchasing any material and check with us if it is possible to cut.


Some examples of materials that
produce toxic gases are:

PVC
Polycarbonate
ABS
HDPE
Fiberglass
Carbon fiber.
etc.