VINYLSKÄRARE

På Malmö Makerspace finns en Roland vinylskärare.
Vinylskäraren används främst för att skära ut bilder eller texter i vinyl som sedan kan klistras på föremål. Till skillnad från laserskäraren använde den här maskinen en väldigt lite vass kniv som skär genom det tunna vinyllagret men inte det underliggande pappret. 

Filerna som vinylskäraren kan hantera måste, likt lasern, vara i vektorformat. Tänk på att eventuell text måste vektoriseras och att radera alla stödlinjer och lösa ankarpunkter. För att använda vinylskäraren använder vi ett tilläggsprogram i Adobe Illustrator så alla filer som kan öppnas av Illustrator med vektorer stöds. 

Vi rekommenderar att ni använder Adobe Illustrator för att rita filerna men även andra program som InkScape eller AutoCad fungerar bra. Kom dock ihåg att ha med er dator så att ni kan spara om eller ändra i filen om det krävs.

Formatet på vad som kan skäras ut är lite speciellt eftersom skäraren hanterar vinyl på rullar av olika bredd. Den kan skära ut saker med en bredd upp till ca 60 cm. Värt att tänka på är att rullens/arkets bredd måste vara minst 30cm för att maskinen skall kunna mata det utan problem. Rullens längd kan teoretiskt vara oändlig så där finns inga begränsningar uppåt. 

 

VINYL CUTTER 

At Malmö Makerspace there is a Roland vinyl cutter.
The vinyl cutter is mainly used for cutting out images or texts in vinyl that can then be pasted on objects. Unlike the laser cutter, this machine used a very little sharp knife cutting through the thin vinyl layer but not the underlying paper.

The files that the vinyl cutter can handle must, like the laser, be in vector format. Keep in mind that any text has to be vectorized and to delete all guides and loose anchor points. To use the vinyl cutter we use an add-on in Adobe Illustrator so that all files opened by Illustrator with vectors are supported.

We recommend that you use Adobe Illustrator to draw the files, but also other applications such as InkScape or AutoCad work well. However, remember to bring your computer so that you can save or change the file if required.

The format of what can be cut out is a bit special because the cutter handle vinyl on rolls of different widths. It can cut things up to about 60 cm wide. But it is worth remembering that the width of the roll / sheet must be at least 30cm in order for the machine to feed it without any problems. The length of the roller can theoretically be infinite, so there are no restrictions upward.